Hong Kong

2019

Vietnam

2018

sapik_bangkok_watpho
sapik_bangkok_canal2
sapik_bangkok_market
sapik_bangkok_footprint
sapik_thai_palace_triptik
sapik_thai_offrandes
sapik_chiangmai
sapik_chiangmai_market
sapik_thai_agriculture
sapik_thai_buddha
sapik_thai_mirror2
sapik_thai_mirror
sapik_thai_spice
sapik_kohlanta_oldtown
sapik_thai_skyview

sapik_sporades_oldlady
sapik_grece_voyeurisme
sapik_athenes_streetart
sapik_athenes_streetart2
sapik_athenes_house
sapik_athenes_acropole
sapik_sporades_spot3
sapik_sporades_boat
sapik_sporades_spot2
sapik_sporades_skopelos
sapik_sporades_island
sapik_sporades_spot

sapik_argentina_ba_fleur

sapik_argentina_ba_2

sapik_argentina_ba_cimetiere

sapik_argentina_ba_reserve

sapik_argentina_ba

sapik_argentina_ibera_yacare

sapik_argentina_ibera

sapik_argentina_iguazu

sapik_argentina_iguazu_2

sapik_argentina_iguazu_3

sapik_argentina_iguazu_4

chicago_0443

chicago_0208_3

600_0272_2

cleveland_0918_2

chicago_0699

chicago_0159_3

pittsburgh_0644_2

chicago_0047_3

chicago_0350_2

pittsburgh_0702_2

cleveland_0861_2

chicago_0059_3

chicago_0341_2

chicago_0217_2

chicago_0232_3

boston_0337

boston_0070

boston_0096

boston_0315

boston_0339

boston_0348

boston_0362

boston_0365

boston_0400

boston_0415

boston_0412

senegal_0520_2

senegal_0157_3

senegal_0315

senegal_0444

senegal_0485_2

senegal_0526_2

senegal_0655_2

senegal_0657_3

senegal_0847_2

senegal_0942_3

israel_0447 israel_0559 israel_0689 israel_0759 israel_0786 israel_0931 israel_0973 israel_0985 israel_1082 israel_1143 israel_1148

nyc_7086

nyc_7174_2

nyc_7339

nyc_7782

nyc_DSC_7839_2

nyc_8016_2

nyc_8046

nyc_4669_2

nyc_9045_2

nyc_8403_2

brasil_1290

brasil_1662

brasil_1672

brasil_1693

brasil_1755

brasil_1816

brasil_1862

brasil_1958

brasil_1965

brasil_2171

brasil_2185

brasil_2797

brasil_2854

brasil_2959

Plan du site
Haut de page